Waarom is Zekerheyd opgericht?

1 januari 2022

In het verleden heeft oprichter Patrick Borghs in zijn rol als financieel directeur veel met casemanagers gewerkt. Zij gaan doorgaans met een dossier aan de slag als iemand ziek uit dienst gaat. Vaak wordt een ziekmelding gesloten, omdat er sprake is van een vangnetregeling, waardoor de betaling van de ziektewetuitkering wordt overgenomen door het UWV. In veel gevallen is er ook nog een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Daarbij kan bij veel vangnetregelingen direct bij indiensttreding een loonkostenvoordeel geclaimd worden. Het is jammer als er maar één voordeel geclaimd wordt, terwijl er in totaal drie voordelen geclaimd kunnen worden.

Wet Tegemoetkoming Loondomein

Door invoering van de Wet Tegemoetkoming Loondomein is het proces van loonkostenvoordelen claimen er niet gemakkelijker op geworden. De tijdsdruk van drie maanden na indiensttreding om een aanvraag te doen bij de uitkerende instantie, terwijl de medewerker pas na twee maanden hoeft te antwoorden of er sprake is van no risk-polis, maakt het voor werkgevers onnodig lastig om de voordelen te krijgen waar ze recht op hebben.

Door de ingewikkelde regelgeving (Wet Tegemoetkoming Loondomein, Wet Financiering Sociale Verzekeringen, Participatiewet, Wet BeZaVa en Wet Suwi) laten bedrijven en organisaties veel te veel geld liggen, terwijl in de polisadministratie van het UWV alle gegevens vastliggen en er per bedrijf precies vastgesteld kan worden op welke voordelen aanspraak gemaakt kan worden. Tel daarbij op dat medewerkers liever niet vertellen dat ze in het verleden beperkingen hebben gehad in hun arbeidsvermogen.

Deze onrechtvaardigheid waarbij bedrijven niet krijgen waar ze recht op hebben, heeft ertoe geleid dat Loonkostenvoordelen.nl is opgericht. Onze missie is om geen enkel voordeel te laten liggen voor onze klanten. Door geautomatiseerde werkprocessen in combinatie met onze kennis gaan we door waar anderen stoppen. Zo gaan we op elke afgewezen doelgroepverklaring standaard en geautomatiseerd in bezwaar bij het UWV. We gaan door tot we zeker weten dat alles geclaimd is waar een werkgever recht op heeft.
Loonkostenvoordelen.nl zorgt ervoor dat bedrijven aan de voorkant in control komen. Dit leidt tot grote besparingen in het verdere proces en schadelastbeheersing op de Ziektewet en de WGA.

Betrouwbaarheid en veilig omgaan met gegevens vinden wij zeer belangrijk

Gezien de vertrouwelijkheid van gegevens hanteren we de hoogste standaard van informatiebeveiliging (ISO 27001). Daarbij kiezen wij ervoor om onze processen ook volledig in control te laten zijn ten aanzien van de AVG | GDPR en dit wordt jaarlijks getoetst (ISO 27701). Op de laatstgenoemde certificering zijn wij extra trots, daar wij deze als 4e partij van Nederland hebben behaald.