Privacy & Cookies

Zekerheyd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Zekerheyd, Parklaan54a, 5613 BH Eindhoven, is de verwerker voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze Functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat dit volgens de wettelijke regels gebeurt. Als u hier vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met privacy@zekerheyd.nl

 • Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Zekerheyd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Hoe komt het dat wij uw persoonsgegevens verwerken?

Uw (ex) werkgever (verwerkingsverantwoordelijke) heeft een opdracht verstrekt aan Zekerheyd om een analyse te verrichten naar:

 • Premiekortingen
 • Loonkostenvoordelen
 • de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas
 • het claimen van ziekengeld voor medewerkers met een no-risk status
 • Welke persoonsgegevens verwerkt Zekerheyd?

Zekerheyd verwerkt persoonsgegevens van:

 • Werkgevers (klanten van Zekerheyd)
 • Werknemers van Werkgevers
 • Prospects van Zekerheyd
 • Leveranciers van Zekerheyd


Wij kunnen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

 • burgerservicenummer;
 • naam
 • adres woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • nationaliteit;
 • telefoonnummer;
 • aanvang dienstverband;
 • einddatum dienstverband;
 • omvang dienstverband (FTE);
 • administratie beschikkingen afgegeven door UWV;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken u persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de overeengekomen diensten met de opdrachtgevers;
 • Terugvorderen van werkgeverslasten bij de belastingdienst en het UWV;
 • Het aanvragen van loonkostenvoordelen bij het UWV;
 • Het aanvragen van looncompensatie in geval van arbeidsongeschiktheid bij het UWV;
 • Het verwerken van bepaalde gegevens voor historische en/of statistische doeleinden;
 • Zekerheyd analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates op grond van uw communicatievoorkeuren

 •  Op basis van welke wettelijke regels (rechtsgronden) vindt de verwerking plaats?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Zekerheyd kunnen de volgende rechtsgronden gelden:

 • Gerechtvaardigd belang op grond van artikel 9 lid 2 sub b AVG
 • De uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met opdrachtgever;
 • De Wet tegemoetkoming Loondomein (WTL);
 • De Wet Financiering Sociale verzekeringen (WFSV)
 • de verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst, of vloeien hieruit voort;
 • de verwerkingen zijn noodzakelijk om namens uw (ex-) werkgever te voldoen aan de verplichtingen die de socialezekerheidswetgeving hem oplegt.

 • Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Uw (ex-) werkgever heeft ons een opdracht verstrekt

 • Wanneer en waarvoor verwerken wij uw burgerservicenummer?

Wij verwerken uw burgerservicenummer (BSN) alleen als dat wettelijk is voorgeschreven. Uw BSN is elk geval noodzakelijk in de volgende gevallen:

 • In de loonheffingsaangifte voor het terugvorderen van werkgeverslasten;
 • Voor het aanvragen van een loonkostenvoordeel, premiekorting of het vaststellen van de no-risk polis bij het UWV en/of de gemeente;
 • Bij de controle van gegevens bij UWV;
 • Voor de controle van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

 • Aan wie kunnen wij persoonsgegevens doorgeven?

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan een beperkt aantal partijen, en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van sociale verzekeringswetgeving en/of wettelijk is voorgeschreven. De partijen aan wie wij persoonsgegevens kunnen doorgeven zijn:

 • UWV;
 • Gemeente;
 • De Belastingdienst.

 • Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Zekerheyd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren is dus niet alleen afhankelijk van de aard van de gegevens, maar ook van de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Dit betekent ook dat de bewaartermijn per doel kan verschillen. Zekerheyd kiest binnen deze kaders altijd voor de kortst mogelijke bewaartermijn.

 • Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht Zekerheyd te verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Daarnaast heeft u het recht om ons te vragen om de gegevens die wij over u hebben verzameld aan u over te dragen.

 

 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De inlogprocedures binnen het platform zijn van Multi factor authentication en beschikt Zekerheyd over een SSL-protocol. Alle medewerkers van Zekerheyd hebben een additionele geheimhouding- en integriteitsverklaring en beschikken over een VOG-verklaring. Periodiek worden er bewustwording sessies gegeven op het vlak van informatiebeveiliging en de AVG Zekerheyd is gecertificeerd voor ISO27001 (informatiebeveiliging) en ISO27701 (privacy)

 • Heeft u vragen of suggesties?

Voor vragen of suggesties naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming (contact via privacy@zekerheyd.nl).