Vier strategieën om de kostprijs aan de voorkant te verlagen, zodat u concurrerend blijft als uitzendonderneming

15 februari 2022

Uitzenders zijn in het verleden massaal overgestapt naar sectorverloning met als gevolg een lagere sectorpremie en dus een lagere kostprijs.

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 zijn alle uitzendbedrijven zijn teruggegaan naar sector 52. De financiering van de Werkloosheidswet (WW) is in de WAB gewijzigd door de WW-premie te differentiëren naar aard van het contract. Voor vaste contracten zijn werkgevers een lagere WW-premie af gaan dragen dan voor flexibele contracten. Door de wijziging van de WW/financiering zijn de sectorpremies en sectorfondsen afgeschaft. Wel heeft de sector invloed op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

De Belastingdienst stelt elk jaar via een beschikking de totaalpercentages en de premiepercentages vast die voor werkgevers gelden. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk worden de instroomgegevens van twee jaar eerder gebruikt. Deze instroomgegevens komen van het UWV en worden verwerkt op de beschikking Whk door de belastingdienst. De Belastingdienst kijkt daarbij naar de grootte van de onderneming. Hoe groter de onderneming, hoe directer het verband tussen de instroom in de ZW of WGA en de premie die betaald moet worden.

Sector 52

De sectoren zijn gebaseerd en tot stand gekomen op basis van artikel 95 lid 1 Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV). Uitzendorganisaties zijn ingedeeld in sector 52. In deze sector zijn de premies relatief hoog. Dit wordt veroorzaakt doordat uitzendbedrijven te maken hebben met het uitzendbeding. Dit betekent dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de opdracht bij de opdrachtgever stopt. Ook ziekte betekent het einde van de uitzendovereenkomst als er een uitzendbeding in het contract staat. Dit betekent dat uitzendkrachten met uitzendbeding direct ziek uit dienst gaan. Dit zorgt ervoor dat uitzendkrachten een ziektewetuitkering krijgen van het UWV en er dus meer schade ontstaat als in andere sectoren.

Door de invoering van de WAB en indeling in sector 52 zijn de verschillen in kostprijs tussen verschillende uitzendorganisaties kleiner geworden. Ook de toename van het aantal ZZP’ers zorgt voor druk op het traditionele verdienmodel van veel uitzendorganisaties. Wilt u zich nog kunnen onderscheiden, dan kunt u verschillende strategieën toepassen om de directe kostprijs te beïnvloeden. Wij zetten ze voor u op een rij.

 

1. Het tijdig claimen van loonkostenvoordelen
Door de invoering van de Wet Tegemoetkoming Loondomein per 1 januari 2018 is het verplicht om voor elke werknemer waarvoor een loonkostenvoordeel geclaimd wordt een doelgroepverklaring aan te vragen. Deze aanvraag dient binnen drie maanden na de indiensttreding aangevraagd te zijn bij het UWV of de gemeente. Door de complexiteit in regelgeving, de maximale aanvraagtermijn van drie maanden en de frequente instroom van nieuwe medewerkers en de daaraan gekoppelde hoeveelheid mutaties die verwerkt moeten worden, blijft dit onderdeel om de directe kostprijs te verlagen vaak onderbelicht. Zonde, want het missen van deze loonkostenvoordelen kan behoorlijk effect hebben op de kostprijs per verloond uur.


2. Beheers het verzuim tijdens de contractperiode
Het effect van de invoering van de WAB is dat bedrijven vaker vaste contracten aanbieden. Dit betekent dat screening van medewerkers bij de indiensttreding nog belangrijker is geworden. Binnen de wetgeving zijn er veel regelingen waarbij in geval van ziekte de kosten tijdens de loondoorbetaling kunnen worden geclaimd bij het UWV. Deze groep valt onder de ‘no risk’ bepaling.

Uit een publicatie van het UWV (UWV-kennisverslag 2018-9) blijkt dat werkgevers minder gebruik maken van de no-risk polis dan zij zouden kunnen. Veel werkgevers zijn niet bekend met de no-riskpolis. Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages van het gebruik van de no-riskpolis op 17 respectievelijk 14%.

De no-riskpolis is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen om aan het werk te komen en te blijven. De no-riskpolis maakt het voor een werkgever aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Mocht een werknemer met een arbeidsbeperking (weer) ziek worden, dan kan de werkgever een financiële compensatie krijgen via de Ziektewet. Toch bestaat er voor veel werknemers een taboe om dit te melden bij hun toekomstige werkgever terwijl dit juist bedoeld is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

 

3. Beheers het verzuim na einde contractperiode
Door het uitzendbeding eindigt de uitzendovereenkomst direct bij ziekte. De medewerker gaat ziek uit dienst en heeft recht op een ziektewetuitkering.

Uitzendorganisaties kunnen kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de ziektewet. In geval van eigenrisicodragerschap zal een private verzekeraar de uitvoering van de ziektewet overnemen van het UWV. In dat geval worden de werkelijke ziekengelden of een verzekeringspremie betaald aan de private verzekeraar.

Door personeel te screenen bij de indiensttreding zien we dat wordt voorkomen dat ten onrechte ziekengelden achteraf worden afgedragen aan private verzekeraars. Helaas zien dat we werkgevers geregeld twee jaar een ziektewetuitkering betalen. Terwijl dit na controle onterecht blijkt te zijn, omdat de betreffende medewerker bij de indiensttreding al voldeed aan de no-riskpolis.

In geval van eigenrisicodragerschap voor de ziektewet kunnen wij met onze geautomatiseerde claimbeoordeling voor u checken of u niet te veel ziekengelden heeft betaald.

 

4. Controle premie WHK
Door de Wet BeZaVa (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) in 2013 blijft de werkgever verantwoordelijk voor zijn ex-werknemers die na einde dienstverband een WGA- of Ziektewetuitkering ontvangen. Het doel van de BeZaVa was om de instroom in de Ziektewet en WIA te beperken en om de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen.

Werkgevers ontvangen jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die bestaat uit twee delen: de WGA-premie en de Ziektewetpremie. De premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden verbonden aan de organisatie. Voor ziektewet geldt dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor medewerkers welke ziek uit dienst zijn gegaan bij uw organisatie.

De werkgever is gedurende 10 jaar, vanaf toekenning van een WGA-uitkering, verantwoordelijk voor de financiële lasten van de uitkering. Het effect van de deze toerekening van deze uitkeringen betaalt u over de volledige loonsom.

Laat daarom altijd de Whk-premie controleren.

 

Administratieve verplichtingen uitbesteden?

Sectorverloning, privacywetgevingen, sociale premies, loonkostenvoordelen. Als uitzendorganisatie is elke dag uitdagend. Het uitzoekwerk in de wet- en regelgeving rondom sociale premies en loonkostenvoordelen is tijdrovend. Wellicht zijn dit niet de zaken waar u alle kennis, kunde en tijd voor heeft. Wilt u liever bemiddelen tussen werkgevers en werknemers, tijd besparen én kosten terughalen op sociale premies en loonkostenvoordelen? Dat is waar onze expertise ingezet wordt.

 

Waarom Zekerheyd?

Wanneer u ervoor kiest om de controle op sociale premies te laten verzorgen door Zekerheyd, bent u ervan verzekerd volledig ontzorgd te worden. We besparen u veel tijd, zodat u zich kunt focussen op uw cliënten. Wij gebruiken geavanceerde software die ervoor zorgt dat het proces veilig, volledig en met een korte doorlooptijd voltooid wordt.

Zekerheyd is een van de weinige organisaties die zowel gecertificeerd is voor informatiebeveiliging als privacy.

Meer weten? Of bent u nieuwsgierig hoeveel en wat u kunt terugvorderen? Vraag vandaag nog de Quickscan geheel vrijblijvend aan.