Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024

7 september 2023

De gemiddelde premiepercentages voor zowel de WGA als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. Het gemiddeld premieniveau van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% in 2023 naar 0,45% in 2024.

 WGA-premie lager vanwege 60-plusmaatregel

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA in 2024 daalt ten opzichte van 2023 met 0,1 procentpunt. Dit komt vooral doordat UWV bij de berekening van dit premiepercentage rekening heeft gehouden met de effecten van een verlenging naar 2024 van de zogeheten 60‑plus maatregel. UWV biedt 60‑plussers die een WIA-uitkering hebben aangevraagd sinds eind oktober vorig jaar een vereenvoudigde claimbeoordeling aan. De WGA-uitkeringslasten voor 60‑plussers worden sindsdien niet betaald uit de Werkhervattingskas maar uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Een verlenging van de 60‑plusmaatregel betekent dus lagere lasten voor de Werkhervattingkas en daarmee ook een gemiddeld lagere premie. Mocht het kabinet besluiten om de 60‑plusmaatregel niet te verlengen tot eind 2024, dan zal het vastgestelde WGA-premieniveau naar verwachting te laag zijn om alle WGA-lasten in 2024 te dekken. De extra lasten (€ 48 miljoen) zullen in dat scenario uit het aanwezige WGA-vermogen van de Werkhervattingskas (ruim € 1 miljard) worden gefinancierd en niet leiden tot een premieverhoging voor werkgevers. De lagere uitkeringslasten als gevolg van de 60‑plusmaatregel komen ook tot uitdrukking in de sectorale WGA-premies. De premie daalt voor 59 sectoren, blijft gelijk voor 2 sectoren en stijgt voor 6 sectoren.

 Ook lagere Ziektewet-premie

Het gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet daalt in 2024 ten opzichte van 2023 met 0,21 procentpunt. Dit komt vooral doordat een aantal grote uitzendbedrijven per 2023 is overgestapt naar het eigenrisicodragerschap. Ook de nieuwe cao voor uitzendkrachten is van invloed. Door deze nieuwe cao zal naar verwachting de instroom in de Ziektewet van uitzendkrachten met uitzendbeding afnemen, waardoor ook de uitkeringslasten voor de Werkhervattingskas afnemen. Doordat de premiebaten in de periode 2019–2021 onvoldoende waren om alle lasten voor de Ziektewet te dekken, is er sprake van een negatief Ziektewet-vermogen binnen de Werkhervattingskas. Sinds 2022 wordt dit vermogenstekort ingelopen. Ook voor 2024 is de Ziektewetpremie hoger dan lastendekkend vastgesteld om het vermogenstekort verder terug te brengen. De dalende trend van het gemiddelde premiepercentage is ook zichtbaar in de ontwikkeling van de sectorale percentages van de Ziektewet. De sectorale premie daalt bij 48 sectoren, bij 3 sectoren blijft de premie gelijk en bij 16 sectoren stijgt deze.

 Eigenrisicodragerschap

Sinds 2017 is het aandeel eigenrisicodragers voor de WGA in de totale loonsom van alle werkgevers vrijwel stabiel. In 2023 komt dit aandeel naar verwachting uit op 38% van de totale loonsom. Voor 2024 veronderstellen we dat het aandeel eigenrisicodragers stabiel blijft. Bij de Ziektewet is sinds de invoering van de premiedifferentiatie in 2014 een gestage toename van het eigenrisicodragerschap zichtbaar. Voor de sector Uitzendbedrijven is het aandeel in de loonsom van eigenrisicodragers in 2023 65%, bij de overige bedrijven 47%. In 2022 was het aandeel bij de uitzendbedrijven nog 50%. De relatief grote stijging van het aandeel eigenrisicodragers bij uitzendbedrijven wordt veroorzaakt door de eerder genoemde overstap van een aantal grote uitzendbedrijven naar het eigenrisicodragerschap per 1 januari 2023.

 Bron: UWV